<<  اطلاعیه ثبت کارت واکسیناسیون- قابل توجه دانشجویان محترم  >>


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند :

در صورت برقرار شدن کلاس‌های حضوری، می‌بایست پیش از آن  اطلاعات خود را بهمراه تصویر کارت واکسیناسیون در صفحه زیر بارگذاری نمایید. در غیراینصورت این امکان برای شما وجود نخواهد داشت.

  *** ورود به سامانه ثبت اطلاعات کارت واکسیناسیون ***

 

<<  مدیریت واحد فناوری اطلاعات موسسه  >>
<<  اطلاعیه ترم مهر 1400 - قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم  >>


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند :

دروس ترم جدید در سامانه مجازی بارگذاری گردید. در صورت وجود هرگونه تفاوت احتمالی بین انتخاب واحد موجود در سامانه آموزشی دانشگاه(sama.karoon.ac.ir ) و سامانه آموزش آنلاین(el.karoon.ac.ir) می‌توانید مراتب را از مدیر گروه خود پیگیری نموده و یا به کارشناس واحد آمار و فناوری اطلاعات به روشِ ذیل اطلاع دهید :

*** از طریق ایمیلِ مرکز آمار :  op1.it@karoon.ac.ir

نکته : ایمیل صرفاً درباره سوالات و مشکلات مربوط به سامانه مجازی el.karoon.ac.ir باشد. 

▪حتما در قسمتِ subject، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ذکر گردد.(ایمیل‌های بدونِ درجِ subject بررسی نمیگردد)

▪ توضیحاتِ کامل و گویا درباره نوعِ مشکل نوشته شود

 به همراه عکسِ واضح و کاملِ انتخاب واحد از پروفایلِ سامانه سما که دروسِ انتخابی و نام اساتید، قابل رویت باشد. (بدونِ عکسِ انتخاب واحد، تقاضا قابل بررسی نمی‌باشد)

(از مراجعه حضوری در زمینه سامانه مجازی، بپرهیزید).

 

<<  مدیریت واحد فناوری اطلاعات موسسه  >>


    درس‌های موجود